Statut

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej “Razem na Głównej”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego.

2.     Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Pracownikami stowarzyszenia mogą być również jego członkowie.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 7. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 8. ochrona i promocja zdrowia,
 9. nauka, oświata, edukacja i wychowanie,
 10. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
 1. 88.99.Z – prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
 2. 93.29.Z – organizowania konkursów, festynów, festiwali, wystaw, plenerów oraz imprez sportowych,
 3. 85.59.B – organizowania konferencji, prelekcji, seminariów, kursów i szkoleń,
 4. 94.99.Z – współpracy ze środkami masowego przekazu,
 5. 79.12.Z – prowadzenia działalności turystycznej,
 6. 94.99.Z – fundowania i przyznawania nagród, wyróżnień, dyplomów i odznak,
 7. 94.99.Z – współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 8. 85.59.B – prowadzenia doradztwa oraz warsztatów,
 9. 94.99.Z – prowadzenia działalności na rzecz integracji europejskiej,
 10. 88.99.Z – promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. 88.99.Z – prowadzenia działalności charytatywnej,
 12. 85.51.Z – upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 13. 84.24.Z – działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 14. 94.99.Z – współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi,
 15. 85.59.B – organizowania zajęć i warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć językowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
 16. 85.51.Z – propagowania i organizowania działalności sportowo – rekreacyjnej,
 17. 93.19.Z – organizowania imprez sportowych, krzewiących ideę współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji,
 18. 93.19.Z – uczestnictwa w lokalnych imprezach sportowych i organizacji zajęć rekreacyjnych dla członków stowarzyszenia,
 19. 94.99.Z – wspierania lokalnych inicjatyw m.in. poprzez: pomoc w zdobyciu finansowania, organizację i doradztwo,
 20. 94.99.Z – wyrażania opinii w sprawach publicznych oraz czynnego udział w życiu publicznym i kulturalnym,
 21. 88.91.Z – organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 22. 88.10.Z – działalności na rzecz osób starszych,
 23. 88.99.Z – prowadzenia mediacji rodzinnych,
 24. 58.14.Z – działalności informacyjnej,
 25. 58.11.Z – działalności wydawniczej.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
  1. 93.29.Z – organizowania konkursów, festynów, festiwali, wystaw, plenerów oraz imprez sportowych,
  2. 85.59.B – organizowania konferencji, prelekcji, seminariów, kursów i szkoleń,
  3. 88.99.Z – prowadzenia mediacji rodzinnych.

3.     Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4.     Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia  i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.     Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2.     Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4.     Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6.     Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 13

1.      Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.     Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.     Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy,
  2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie  do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest  rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

1.      Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem Zarządu, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2.     Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym i wymagają jednomyślności. Od zasady tej nie przewiduje się wyjątków.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 19

Walne Zebranie Członków:

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni
  przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków                      Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2.     uchwalanie zmian statutu,

3.     wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4.     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5.     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.     uchwalanie budżetu,

7.     uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8.     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10.   rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12.   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13.   podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 21

Zarząd:

1.      Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.     Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i vice prezesa. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub w terminie przypadającym w ciągu 7 dni na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Prezes kieruje pracą Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz oraz nawiązuje stosunek pracy z zatrudnianymi pracownikami.

3.     Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 23

Komisja Rewizyjna:

1.      Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2.  Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,             we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

Na środki finansowe składają się:

 1. opłaty wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z działalności statutowej,
 3. zapisy, spadki i darowizny,
 4. dotacje, uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów,
 5. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 6. dochody z ofiarności publicznej,
 7. odpisy z podatku dochodowego po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu sfinansowania swoich celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 26

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia        podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget